บริการจากเซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 • ให้คำปรึกษาในการติดต่อหน่วยราชการ
 • ให้คำปรึกษาในการสำรวจตลาด

ฝ่ายออกแบบก่อสร้าง

 • ให้ความช่วยเหลือในการออกแบบร้านให้ได้ตามแบบมาตรฐาน
 • ให้คำปรึกษาการปรับปรุงร้าน
 • ให้ยืมอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้ภายในร้าน

ฝ่ายบุคคลและฝ่ายอบรม

 • ให้การอบรมระบบต่างๆ ของร้านสาขา

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 • ให้ความช่วยเหลือในการติดตั้งเครื่องบันทึกเงินสดและเครื่องคอมพิวเตอร์
 • พัฒนาระบบต่างๆ ที่ใช้กับร้านสาขา

ฝ่ายปฏิบัติการ

 • ให้ยืมคู่มือการบริหารร้าน
 • ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและทักษะในการทำธุรกิจ
 • ให้คำแนะนำในการบริหารร้าน
 • ให้ความช่วยเหลือด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 • ให้คำแนะนำและบริการจัดทำระบบบัญชีการเงิน
 • ให้ความช่วยเหลือตรวจนับจำนวนสินค้าคงเหลือ