บริษัทเซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด ผู้ดำเนินการธุรกิจระบบแฟรนไชส์ซึ่งเป็นร้านค้าปลีก จำหน่ายสินค้าจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันแก่ผู้บริโภค มีสาขากระจายอยู่ในแต่ละชุมชนทั้งในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นๆ ได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทยโดย
•
ร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย/องค์การแคร์นานาชาติ ประเทศไทย จัดทำโครงการการศึกษาและสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชนผู้ด้อยโอกาสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงภาวะความเป็นผู้นำในการพึ่งพาตนเองของเยาวชนในพื้นที่โครงการของมูลนิธิในจังหวัด ลำพูน เชียงใหม่ และ อุบลราชธานี เป็นต้น บริษัทฯได้ทำการระดมทุนสนับสนุนโครงการดังกล่าวโดยจัดตั้งกล่องรับบริจาคในร้านแฟมิลี่มาร์ททุกสาขาจนถึงปัจจุบันเพื่อรับบริจาคจากลูกค้า
•
เป็นจุดรับบริจาคเงิน ผ่านกล่องรับบริจาคที่ร้านแฟมิลี่มาร์ททุกสาขา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ในช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547 – มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งบริษัทฯ ได้ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โดยคุณทาเกชิ ทากาสุงิ ประธานกรรมการบริหารได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ เข็มเครื่องหมายมูลนิธิฯ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
•
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 – มกราคม พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ได้จำหน่ายสายรัดข้อมือ “ทรงพระเจริญ ร.9” และ “I Love My King” รายได้มอบให้กับมูลนิธิเด็ก เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและสนับสนุนการศึกษา
•
เป็นจุดรับคำร้องเรียนการเอาเปรียบผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค