เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (แผนกสรรหา)
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (แผนกสวัสดิการ)
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (แผนกแพลนนิ่ง)
เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ S&QC
เจ้าหน้าที่ทีมเปิดร้าน
เจ้าหน้าที่สนับสนุนทีมเปิดร้าน
เจ้าหน้าที่โฟรแมน
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
พนักงานขับรถตู้ (ประจำแผนกสรรหา)